Provozovatel obchodu:  Bonado s.r.o.

Sídlo:  Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha, Česká republika

Identifikační číslo:  08443572

DIČ:  CZ 08443572

Datová schránka: e3dbv46

Spisová značka:  C 319081 vedená u Městského soudu v Praze

Email:  info@bonado.cz 

I.                    Základní ustanovení a pojmy 

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo též „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.bonado.cz.
 2. Provozovatelem internetového obchodu je společnost Bonado s.r.o. se sídlemKorunní 2569/108, 101 00 Praha IČ: 08443572. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 3. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Je-li kupující v postavení podnikatele, mohou se pro vztah mezi ním a prodávajícím uplatnit jiné podmínky, které jsou blíže popsány v tomto dokumentu. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 4. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.
 5. Prodávající provozuje svůj internetový obchod na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bonado.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 6. Kupující spotřebitel je osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ní jinak jedná.
 7. Kupující podnikatel je osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby v rámci samostatného výkonu svého povolání nebo za účelem svého podnikání souladu s § 420 Občanského zákoníku.
 8. Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“) a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní a veřejnoprávní instituce a organizace (dále jen „ kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“.
 9. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro kupujícího podnikatele.
 10. Je-li smluvní stranou kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 11. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160 Občanského zákoníku, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem. Dále se pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem nepoužijí ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (Díl 4 Občanského zákoníku), zejména potom ustanovení § 1829 a násl. Občanského zákoníku). Pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se výslovně vylučuje ustanovení § 1924 Občanského zákoníku; kupující podnikatel nemá nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při reklamaci. Kupující podnikatel dále nemá nárok na náhradu škody, která byla způsobena vadným výrobkem v souladu s § 2943 Občanského zákoníku, bezvadným výrobkem, při montáži nebo instalaci výrobku či jakkoli jinak v příčinné souvislosti s výrobkem. Pro vztah mezi Kupujícím podnikatelem a prodávajícím se neuplatní zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 12. Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, kupující podnikatel i kupující spotřebitel jsou shodně označováni jako „kupující“.
 13. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

II.                  Uživatelský účet 

 1. V případě, že prodávající umožní kupujícímu se registrovat na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

III.                Objednávání a uzavření smlouvy 

 1. Prodávající nedisponuje tzv. kamenným obchodem, kde si může Kupující zboží osobně prohlédnout a vyzvednout. Pro účel nabídky zboží slouží internetový obchod na webové adrese www.bonado.cz , který je provozován je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 4. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím, a to emailem na emailovou adresu kupujícího. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 7. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
 8. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

IV.              Platební podmínky a cena zboží 

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, při platbě tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům prodávajícího spojené s dobírkou dle výběru způsobu dopravy a způsobu platby v objednávce, platby v hotovosti mohou být realizovány pouze do limitu stanoveného prodávajícím nebo přepravcem zboží; b) bezhotovostně převodem na kterýkoliv níže uvedený účet prodávajícího (dále jen "účet prodávajícího"); c) online platbou/kartou skrze platební bránu.
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Ceny zboží nabízeného prodávajícím jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty, pokud není výslovně uvedena cena s daní z přidané hodnoty.
  4. Prodávající si vyhrazuje právo kategorizace kupujících, kteří se zaregistrují u prodávajícího jako registrovaní zákazníci. Těmto kupujícím může poskytnout prodávající další slevy z výše uvedených cen. V pochybnostech se použije cena dle aktuální nabídky na internetu.
  5. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranné úpravy cen v případě nárůstu nákladů vzniklých v důsledku skutečností mimo jeho kontrolu, které se objevily v období po uveřejnění nabídky (zvýšení daní, změna měnového kurzu, výrazné změny dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží, chybou při tisku ceny apod.), a to prostřednictvím zveřejnění sdělení na internetu, a pokud již došlo k uzavření smlouvy, pak na základě jednostranného písemného oznámení Kupujícímu. V případě, že Kupující se zvýšením ceny nesouhlasí, je oprávněn od Smlouvy odstoupit.
  6. Pokud není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má kupující povinnost do 2 dnů od prokazatelného sdělení kupní ceny prodávajícím sdělit, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv. V případě, že kupující nesdělí ve lhůtě akceptaci ceny, považuje se tento projev jako nesouhlas s cenou a s nabídkou prodávajícího a kdy prodávající je následně oprávněn zrušit objednávku bez sankcí pro obě strany.
  7. Pokud není stanoveno jinak, veškeré nabídky jsou platné 5. pracovních dnů od vydání nebo do vyčerpání zásob. U objednávek k pozdějšímu datu anebo opakovaných objednávek nelze požadovat dříve uváděné ceny.
  8. Prodávající má vůči kupujícímu spotřebiteli nárok na úroky z prodlení ve výši základní úrokové sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů.
  9. Prodávající má vůči kupujícímu podnikateli ve výši 1,5 % z dlužné částky za každý měsíc prodlení.
  10. Pokud nebudou včas uhrazeny dílčí pohledávky, nebo pokud bude na majetek kupujícího podnikatele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, je prodávající oprávněn s okamžitou účinností prohlásit za splatné všechny dosud nezaplacené pohledávky.
  11. Pokud kupující podnikatel dluží úhradu několika faktur nebo dílčích pohledávek, může prodávající stanovit, že bude splátka nejdříve započtena na starší dluh. Za každou zaslanou upomínku může být účtován administrativní poplatek 200,- Kč bez DPH. V případě řešení závazku právní cestou bude účtován administrativní poplatek ve výši 5000,-Kč bez DPH.
  12. Pokud kupující objedná zboží, které je vyrobeno podle přání kupujícího, nestandardní množství (liší se u každého produktu s ohledem na jeho povahu), zboží které prodávající nemá skladem, může prodávající kupujícího požádat o úhradu zálohy v předem dohodnuté výši i přesto, že kupujícímu internetový obchod prodávajícího umožnil úhradu na dobírku. Kupující má v tomto případě právo od smlouvy odstoupit.
  13. V případě, že je kupujícím zaplacena záloha na kupní cenu zboží dodávaného na zakázku, je záloha nevratná. Kupující má právo na vrácení zálohy pouze v případě, že dojde k odstoupení od smlouvy kupujícím na základě vyšší moci nebo výlučně z důvodu na straně prodávajícího. V případě prodlení náleží prodávajícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na vymáhání dlužné částky vůči kupujícímu. V případě vrácení zboží je prodávající oprávněn vázat vrácení kupní ceny na schválení daňového dobropisu kupujícím podnikatelem.
  14. Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  15. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtyř dnů od uzavření kupní smlouvy.
  16. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Objednané zboží bude odesláno až po zaplacení kupní ceny včetně DPH, a to co nejdříve dle možností skladu. Termín odeslání uvedený v potvrzovacím e-mailu, je tedy v daném případě pouze orientační.
  17. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  18. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  19. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, popřípadě se zbožím. 

  V.                  Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem 

  1. V souladu s § 1829 občanského zákoníku má kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží-li níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. občanského zákoníku náklady spojené s navrácením zboží.
  2. Kupující spotřebitel musí prodávajícímu odeslat projev vůle o odstoupení od smlouvy nejpozději 14. den po převzetí zboží, ve kterém budou uvedeny číslo objednávky a další podstatné údaje.
  3. Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy Vzorový formulář pro vrácení zboží, který je nedílnou součástí VOP.
  4. Kupující spotřebitel je povinen zboží doručit zpět na vlastní náklady do skladu prodávajícího: Bonado s.r.o., Areál YNOT, Hořanská 516, 289 14 Poříčany, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží prodávající nepřebírá osobně, proto jej možné ho zaslat prodávajícímu výhradně prostřednictvím přepravní společnosti.
  5. Zboží, které bude kupující spotřebitel odesílat prodávajícímu v rámci tohoto odstoupení, je třeba vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zboží nelze odeslat na dobírku.
  6. Prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu stejným způsobem, jakým byly obdrženy, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na účet kupujícího spotřebitele, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  7. Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující spotřebitel povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833 občanského zákoníku, na kupní částku.
  8. Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má kupující spotřebitel povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud kupující od smlouvy odstoupil.
  9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Nevrátí-li kupující spotřebitel poskytnutý dárek ve lhůtě stanovené prodávajícím, má prodávající právo nadále vymáhat částku odpovídající hodnotě nevráceného výrobku.
  10. Je-li ke zboží prodáváno s dalším zbožím za velmi zvýhodněnou akční cenu (např. 1 Kč), má se za to, že kupní smlouva, jejímž předmětem je toto zvýhodněné akční zboží, se uzavírá s rozvazovací podmínkou, a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem bylo zboží, ke kterému bylo zboží za zvýhodněnou akční cenou prodáno, pozbývá kupní smlouva ohledně zvýhodněného akčního zboží účinnosti a kupující je povinen vrátit prodávajícímu i zboží za zvýhodněnou akční cenu a prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli kupní cenu tohoto zvýhodněného akčního zboží. Nevrátí-li kupující spotřebitel zboží za velmi zvýhodněnou cenu ve lhůtě stanovené prodávajícím, má prodávající právo nadále vymáhat částku odpovídající hodnotě nevráceného výrobku
  11. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  12. Kupující spotřebitel není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1837 občanského zákoníku: pokud předmětem odstoupení bylo poskytování služeb, které byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy; při dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy; při dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele; při dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, při dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;, při opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů; při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; při dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal; při dodávce novin, periodik nebo časopisů; při ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu; od smlouvy uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby; při dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. 

  VI.                Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího 

  1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).
  2. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu číslici nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd., nebo v případě zjevně mylné informace podané operátorem zákaznického centra.
  3. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 14 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.
  4. Kupující – spotřebitel je oprávněn zakoupit pouze takové množství, které odpovídá běžnému chodu domácnosti. Zboží, které nakupuje Kupující – spotřebitel, není určeno k průmyslovému či profesionálnímu užití. Zboží, které nakupuje Kupující – spotřebitel, není určeno k dalšímu prodeji. Pokud Kupující – spotřebitel objedná nebo zakoupí takové množství, které neodpovídá běžnému chodu domácnosti, nebo prodávající usoudí, že bude použito k dalšímu prodeji, je prodávající oprávněn objednávku zrušit, a v případě, že byla objednávka potvrzena, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to bez jakýchkoli dalších nároků kupujícího.
  5. Kupující – podnikatel je oprávněn zakoupit pouze takové množství, které odpovídá běžnému chodu provozovny běžného podnikatele. Zboží, které nakupuje Kupující – podnikatel, není určeno k průmyslovému či profesionálnímu užití. Zboží, které zakoupí Kupující – podnikatel, není určeno k dalšímu prodeji. Pokud Kupující – podnikatel objedná nebo zakoupí takové množství, které neodpovídá běžnému chodu provozovny běžného podnikatele nebo prodávající usoudí, že bude použito k dalšímu prodeji, je prodávající oprávněn objednávku zrušit, a v případě, že byla objednávka potvrzena, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to bez jakýchkoli dalších nároků kupujícího.
  6. Výše uvedená ustanovení se analogicky použijí i pro zrušení (stornování) objednávky a analogicky se taktéž uplatní pro deklaraci výše slevy při různých slevových nebo marketingových akcí. 

  VII.              Dodací a přepravní podmínky 

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je poškozen přepravní obal takovým způsobem, že vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na obalu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Pokud bude kupující chtít přesto zboží převzít, protože ne vždy musí mít poškození obalu zboží vliv na jeho obsah, je kupujícím povinen s přepravcem při dodání zboží sepsat protokol o poškození zásilky, nebo tuto vadu vhodným způsobem zdokumentovat.
  6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
  7. Zboží, které není skladem, se považuje za zboží na objednávku a dobu dodání určuje prodávající. Zboží je zarezervováno a zpravidla je zboží dodáno nejpozději do 4 týdnů od potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud není zboží v této lhůtě dodáno, je kupující informován o novém dodatečném termínu dodání. Doba dodání uváděná v nabídce či ve Smlouvě je pouze orientační a prodávající není odpovědný za škody vzniklé z důvodu zpoždění dodání oproti předpokládané době dodání.
  8. Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce. Pokud tak neučiní, zvolí prodávající způsob dopravy sám. Zboží je podle svého charakteru možno dodat přepravní balíkovou nebo paletovou službou na adresu kupujícího nebo je možné zboží vyzvednout osobně v zákaznickém centru prodávajícího. Aktuální ceny za přepravu zboží přepravní balíkovou nebo paletovou službou jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího.
  9. Kupující si rovněž může převzít zboží osobně v místě určeném prodávajícím pouze v případě, že to bylo s prodávajícím předem písemně dohodnuto. Kupující bere na vědomí, že při osobním převzetí není možné zboží předvést. Pokud kupující nepřevezme zboží včas nebo odmítne převzít zboží a pokud výslovně nebo mlčky odmítne převzít zboží i po stanovení přiměřené dodatečné lhůty z jiných než zákonných důvodů, může prodávající odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody. Totéž platí pro opožděnou úhradu sjednané konečné částky.
  10. V případě, že si kupující objednané zboží kupující nepřevezme do 5-ti. dnů od vyzvání (prostřednictvím e-mailové zprávy), považuje se objednávka zboží za zrušenou.
  11. Při dodání zboží přepravní službou platí, že jsou zásilky realizovány pouze ve všední den. Při objednávkách provedených v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, bude zboží odesláno první následující pracovní den.
  12. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o prodávajícím jako odesílateli. Vlastnické právo k obalům přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu koupě a s ním i veškeré povinnosti vyplývající se zákona o obalech.
  13. Po dobu prodlení kupujícího podnikatele s převzetím zboží na prodejně či nepřevzetím od přepravce přechází na tohoto nebezpečí škody, ztráty a zničení věci.
  14. Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí a případné poškození zboží uplatnit u prodávajícího do 24 hodin od převzetí zboží.
  15. Kupujícímu spotřebiteli je doporučeno prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží s ohledem na předcházení případným problémům spojených s pozdější reklamací stavu dodávky. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou.
  16. Dodání zboží je uskutečněno jeho odesláním Kupujícímu podnikateli, tj. je uskutečněno v okamžiku, kdy je zboží předáno prodávajícím prvnímu dopravci zvoleného kupujícím k přepravě pro kupujícího podnikatele (okamžik dodání). Při odeslání zboží prostřednictvím přepravce kupujícímu spotřebiteli, je zboží dodáno jeho převzetím od přepravce.
  17. Uskutečňuje-li prodávající podle své volby přepravu zboží na svůj náklad, je dodání uskutečněno v okamžiku, kdy je Kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v dohodnutém místě určení. Při osobním vyzvednutí je dodání uskutečněno v okamžiku, kdy je Kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v místě prodeje u prodávajícího. Je-li dohodnuta lhůta k převzetí, je dodání uskutečněno v poslední den dohodnuté lhůty, nepřevezme-li si Kupující zboží dříve.
  18. Nebezpečí škody na zboží a s tím související veškerá odpovědnost vůči třetím osobám přechází na Kupujícího v okamžiku dodání.
  19. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny nebo okamžikem dodání zboží, a to tím okamžikem, který nastane později. Dokud je zboží ve vlastnictví prodávajícího, tento se může v důsledku nesplnění povinností Kupujícího znovu chopit držby zboží. Dokud vlastnictví nepřejde na Kupujícího, je Kupující povinen zboží, které mu již bylo dodáno, na své náklady opatrovat, jako by byl skladovatelem, a není s ním oprávněn nijak nakládat ani je užívat nebo do něj zasahovat. Obdobně se postupuje, pokud se Prodávající z jakéhokoli důvodu znovu stane vlastníkem zboží.
  20. Nepřevezme-li Kupující zboží zaslané na dobírku z jiných důvodů (např. není schopen uhradit kupní cenu, není pro dopravce dosažitelný či jinak znemožňuje předání zásilky) a zboží bude vráceno Prodávajícímu zpět, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, jedná se o podstatné porušení smlouvy. V případě porušení povinnosti Kupujícím podle předcházející věty vzniká Prodávajícímu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši přepravného, které musel vynaložit, tj. cena za přepravu zásilky ke Kupujícímu a zpět, bez ohledu na to, že původně byla Kupujícímu doprava poskytována zdarma.
  21. Nepřevezme-li Kupující zboží uhrazené tzv. na předfakturu z jiných důvodů (např. je pro dopravce nedosažitelný či jinak znemožňuje předání zásilky) a zboží bude vráceno Prodávajícímu zpět, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, jedná se o podstatné porušení smlouvy. V případě porušení povinnosti Kupujícím podle předcházející věty vzniká Prodávajícímu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši přepravného, které musel vynaložit, tj. cena za přepravu zásilky ke Kupujícímu a zpět, bez ohledu na to, že původně byla Kupujícímu doprava poskytována zdarma. Prodávající je oprávněn započítat si svoji shora uvedenou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávce Kupujícího na vrácení kupní ceny. V daném případě prodejci nevzniká povinnost uhradit Kupujícímu z poskytnutého peněžitého plnění úroky. 

  VIII.            Práva z vadného plnění 

  1. Kupující je v souladu s § 2104 Občanského zákoníku povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
  2. Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí, což může mít za následek nemožnost domáhat se svých práv z odpovědnosti za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.
  3. V případě, že Kupující použije zboží k profesionálním či průmyslovým účelům a v příčinné souvislosti s takovým použitím se na zboží vyskytne vada, jedná se o vadu, kterou kupující sám způsobil a práva z vadného plnění tak kupujícímu nenáleží.
  4. V případě, že Kupující – podnikatel neoznámí vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči po přechodu nebezpečí škody na věci zjistit, pozbývá právo na odstoupení od kupní smlouvy.
  5. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady jiné, než odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží má vzhledem ke svému stáří a že v době kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží; se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti; zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  6. Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží zejména když: vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny; vada je zjevná a tedy platí, že zákazník takové zboží i s vadou schválil; vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením; vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího; kupující poruší ochranné pečetě nebo nálepky na reklamovaném zboží; zboží bylo mechanicky poškozeno a nejedná se tudíž o vadu zboží; se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu; užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány; kupující zboží reklamoval po uplynutí zákonné lhůty k uplatnění vad (tj. po dvou letech od převzetí).
  7. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  8. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí Kupujícím.
  9. Kupující spotřebitel má při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění tato práva: právo na bezplatnou opravu zboží; právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem 3x a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad řádně užívat; Právo na odstoupení od smlouvy – lze využít tehdy, není-li možné věc opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat.
  10. Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.
  11. Kupující spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Prodávající je však oprávněn odmítnout druh zvoleného náhradního plnění, pokud je toto možné pouze s nepřiměřenými náklady a je k dispozici jiný druh dodatečného plnění bez podstatné újmy pro kupujícího. Provedenou volbu nemůže kupující spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu spotřebiteli, že vady neodstraní, může kupující spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Uplatní-li kupující spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. K odstranění vad je kupující povinen poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu, v opačném případě zanikají nároky z vad jakéhokoli druhu. Pokud se během lhůty k odstranění vad, stanovené přiměřeně ke všem okolnostem, nepodaří poskytnout nápravu plnění, může kupující odstoupit od smlouvy, nebo požadovat snížení kupní ceny. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, jedná-li se pouze o nepatrné vady, opravitelné vady. Náklady na dopravu a další náklady výměny nebo vrácení zboží nese Kupující podnikatel. Výslovně se sjednává, že pro případ vad věci kupujícímu podnikateli nevzniká nárok na náhradu nákladů vynaložených na dopravu zboží k a od prodávajícího. Prodávající není rovněž odpovědný za ušlý zisk kupujícího, jakož ani za jiné nepřímé škody v důsledku vad zboží.
  12. Nárok na náhradu za užívání - odstoupí-li od smlouvy prodávající z důvodu ležícího na straně kupujícího spotřebitele, je kupující spotřebitel vedle náhrady skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží povinen poskytnout prodávajícímu náhradu za používání zboží, určenou podle jeho opotřebení. Náhrada za užívání se sjednává ve výši 0,5 % kupní ceny za každý započatý kalendářní den od dodání zboží kupujícímu spotřebiteli do převzetí zboží prodávajícím. Pokud kupující podnikatel vrátí věc kvůli odstoupení nebo neplnění, je prodávající oprávněn za dosavadní užívání věci požadovat úhradu za užívání, jakož i náklady na navrácení do předešlého stavu. Pro výpočet nároku na náhradu za užívání se zohlední optický a technický stav vráceného předmětu koupě. Úhrada za užívání činí nejméně 30 % kupní ceny netto, jakož i další poplatek za používání ve výši 4 % z celkové úhrady za každý započatý kalendářní měsíc.
  13. Omezení odpovědnosti za škodu - odpovědnost zákonných zástupců, pověřených osob a zaměstnanců prodávajícího vůči kupujícímu je kromě případů úmyslu nebo hrubé nedbalosti vyloučena. Výslovně se sjednává, že se pro případ vzniku škody v důsledku jednání prodávajícího na straně prodávajícího nevzniká žádná odpovědnost za škodu, dokud cena předmětu plnění není zcela uhrazena. Pokud odpovědnost vznikne, je navíc omezena výší ceny předmětu plnění smlouvy. Prodávající není odpovědný za žádnou škodu, která vznikne kupujícímu v důsledku jejího prodlení a za ušlý zisk kupujícího podnikatele, jakož ani za jiné nepřímé škody kupujícího.
  14. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího prostřednictvím elektronické komunikace. 

  IX.                Doba pro uplatnění práv z vadného plnění

  1. Při prodeji spotřebního zboží spotřebiteli je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či reklamě stanovena delší. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než 24 měsíců, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě či zvláštními obchodními podmínkami, a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplynutí doby 24 měsíců po převzetí zboží ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním či na mechanické poškození výrobku. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
  2. Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. Občanského zákoníku. Vyskytne-li se u zboží prodaného kupujícímu – podnikateli vada, má se za to, že kupní smlouva byla porušena nepodstatným způsobem a při uplatnění práva z vadného plnění se postupuje podle § 2107 Občanského zákoníku.
  3. V případě, že zboží zakoupí kupující podnikatel, a takové zboží bude použito pro profesionální či průmyslové účely (např. kávovar pro vaření kávy v restauračním zařízení, vysavač pro vysávání v domácnostech či provozovnách zákazníků kupujícího podnikatele a podobně), neposkytuje prodávající ke zboží záruku a práva z vadného plnění může kupující podnikatel uplatnit ve lhůtě 6 měsíců, která běží od přechodu nebezpečí škody na věci. Bude-li záruka poskytnuta, bude poskytnuta po dobu 6 měsíců od odevzdání věci. 

  X.                  Záruční podmínky

  1. Dobrovolná dodatečně poskytnutá záruka. Ve srovnání s odpovědností za vady, která platí ze zákona, je dobrovolná dodatečně poskytnutá záruka dobrovolným převzatým závazkem, že zboží nebo plnění nad rámec zákonné odpovědnosti za vady zůstane bez vad po určité časové období. Záruka vyžaduje písemnou formu. Ústní dohody jsou vyloučeny. Záruka se vztahuje jen na mechanické části, nevztahuje se na náklady na práci, přepravu a cestovné. Případné následné škody jsou vyloučeny.
  2. Prodávající poskytuje záruku na stroje a elektronářadí dle „Klasifikace strojů“ po dobu maximálně 3000 provozních hodin u kategorie strojů profesionální výroba, 2000 provozních hodin u kategorie strojů řemeslník a 200 provozních hodin u kategorie strojů kutil, na díly mechanických součástí, nejdéle však po dobu 24 měsíců pro kupujícího spotřebitele a nejdéle po dobu 12 měsíců pro kupujícího podnikatele, a to od okamžiku dodání.
  3. Prodávající poskytuje záruku na náhradní díly po dobu 6 měsíců.
  4. Pro použité zboží platí pouze zákonná ustanovení odpovědnosti za vady, která je 1 rok pro kupujícího spotřebitele a 3 měsíce pro kupujícího podnikatele.
  5. Výjimky, na které se nevztahuje odpovědnost prodávajícího za vady a z dobrovolně poskytnuté záruky:
  1. Pokud se vada nevyskytovala v době dodání.
  2. Při poškození zboží během přepravy (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí, veškeré zásilky odesíláme pojištěné).
  3. Vady vzniklé nevhodným použitím nebo přetěžováním (klasifikace použití kutil, řemeslník, profesionální výroba, průmyslová výroba).
  4. Vady vzniklé neodbornou instalací, neodborným uvedením do provozu, neodborným zacházením, obsluhou či skladováním nebo zanedbáním péče o zboží.
  5. Nepřebírá se odpovědnost za vady plynoucí z nedodržení předepsaných provozních či instalačních podmínek (základová deska stroje, elektrický rozvod, rozvod tlakového vzduchu, odsávací rozvod).
  6. Pokud se vyskytla vada z důvodu nesprávného zacházení nebo působením vnější síly (např. škrábance, promáčknutí, zkroucení atd.).
  7. Nepřebírá se odpovědnost za veškeré škody následné (jako škody nepředvídatelné).
  8. Nepřebírá se odpovědnost za opotřebení týkající se vzhledu a v důsledku každodenního používání (např. poškození nátěru, škrábance atd.).
  9. Nepřebírá se odpovědnost za jakékoli vady způsobené znečištěním.
  10. Nepřebírá se odpovědnost za vady způsobené nedodržením pokynů v návodu na obsluhu či pokynů pro údržbu či vzniklé při použití, které je v rozporu s návodem k obsluze nebo s obvyklým způsobem použití.
  11. Nepřebírá se odpovědnost za spotřební díly (např. ložiska, řemeny, ozubené, segmenty, závitové tyče, závitové matky, ozuby, ozubená kola, lamače třísek …), jakož i plastové součásti (např. rukojeti, kličky, páčky, nálepky, záslepky, kryty, stěrky, unášeče válečků, pogumované rolny …).
  12. Nepřebírá se odpovědnost za vady způsobené úpravami, opravami, ostřením a manipulací, které neprovedl autorizovaný personál prodávajícího nebo autorizovaný servis či brusírna prodávajícího.
  13. Nepřebírá se odpovědnost za vady plynoucí z poškození korozí, ohněm nebo vodou.
  14. Nepřebírá se odpovědnost za vady plynoucí z vnějších vlivů, jako např. chod na 2 fáze, chybné elektrické jištění, podpětí, přepětí přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek, zásah blesku.
  15. Nepřebírá se odpovědnost za vady plynoucí z porušení platných předpisů dané země pro motory, elektrické vypínače/přepínače, elektrické řídící desky atd.
  16. Nepřebírá se odpovědnost za vady plynoucí z porušení ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo kupujícího zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.
  17. Nepřebírá se odpovědnost za vady plynoucí z používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
  18. Nepřebírá se odpovědnost za vady plynoucí z poškození způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
  19. Provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
  20. Zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy
  21. Poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí
  22. Použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. 

  XI.                Reklamace zboží 

  1. V případě, že reklamaci uplatnil Kupující – spotřebitel, rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.
  2. V případě, že jsou práva z vadného plnění uplatněna kupujícím – podnikatelem, není prodávající povinen vyřídit reklamaci ve 30 dnech. Reklamace bude vyřízena ve lhůtě určené příslušným servisem dané značky.
  3. V případě vady věci tedy může kupující uplatnit právo na opravu u autorizovaných středisek určených provádět záruční opravy, popřípadě zaslat na naše reklamační oddělení: Bonado s.r.o., Areál YNOT, Hořanská 516, 289 14 Poříčany. Pro podrobnější informace se můžete obrátit přímo na naše zákaznické centrum + 420 776 27 27 11. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se projeví.
  4. Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu.
  5. Pro zrychlení vyřízení reklamace doporučuje prodávající, aby ho kupující před odesláním reklamovaného zboží kontaktoval prostřednictvím formuláře Vzorový formulář pro reklamaci zboží a odeslal jej na email prodávajícího reklamace@bonado.cz.
  6. Pokud budete mít dotaz ohledně stavu Vaší reklamace, zašlete dotaz na výše uvedený email nebo obraťte se na infolinku + 420 776 27 27 11.
  7. Kupující – spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.
  8. V případě reklamace zařízení pro ukládání dat nenese prodávající odpovědnost za obsah a data uložená na takovém uložišti a taktéž nenese odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zneužití dat. V případě reklamace neprovádí prodávající zálohování dat nebo obnovu dat. Kupujícímu se doporučuje provádět pravidelné systematické zálohování dat na jiné uložiště. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy je reklamace řešena výměnou zboží za nové, původní zboží se nevrací.
  9. Pokud si kupující nevyzvedne zboží ani po uplynutí 8 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn k prodeji tohoto výrobku třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku, na účet Kupujícího; výtěžek Kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem. V případě, že zboží nebude možné prodat, je Prodávající oprávněn zboží zlikvidovat. V takové případě nemá Kupující nárok na jakoukoli náhradu za zlikvidované zboží.
  10. Na výzvu prodávajícího je kupující povinen poskytnout součinnost nezbytnou k vyřízení reklamace. Zejména je kupující povinen předmět koupě zabalit a dodat prodávajícímu. Zboží předkládané k reklamaci musí být čisté a zabalené tak, aby při manipulaci s ním nemohlo dojít k jeho poškození. Čištění stroje nespadá do opravy a není v rámci záruční opravy. Pokud bude stroj znečištěn, vyhrazuje si dodavatel právo na fakturaci práce spojené s vyčištěním stroje. Se zbožím doporučuje prodávající předložit také vzorky materiálů, další technické informace jako otáčky, rychlost posuvu, úběr materiálu, zpracovávané množství, materiál obrobku a další důležité věci, které mohou urychlit reklamační řízení.
  11. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
  12. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
  13. Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.
  14. Prodávající doporučuje zaslat zboží v původním obalu (balení od výrobce), ve kterém bylo kupujícímu dodáno. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující, který je spotřebitelem, právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
  15. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
  16. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud.
  17. „Klasifikace strojů“ - pro klasifikaci strojů a elektronářadí používáme kombinaci několika faktorů jako, kdo bude produkt používat, jak dlouho, jak často, jak bude namáhaný a pro jaké práce je určen. Cena je také jedním z faktorů. Ujistěte se, že výběr Vašeho produktu odpovídá jeho použití. Pro technické rady a informace o jakou kategorii zboží se jedná, kontaktujte naše specialisty emailem.
    1. Kutil - kategorie produktů s nižšími výkonovými parametry, menší kapacitou a lehčí konstrukcí. Zaměřené na nízkou cenu. Určeno pro použití jednou osobou, obecně pro příležitostné lehké práce, omezeně pro náročnější práci. Používá se převážně v domácích dílnách nebo údržbách. Nedoporučujeme používat v profi a průmyslových výrobách. Předpokládané maximální využití produktu do 100 hodin ročně
    2. Řemeslník - kategorie produktů s vyšším výkonem, těžší konstrukcí a vylepšenou ovladatelností. Vhodné pro použití 1 - 2 osobami obvykle v malé nebo střední dílně ve stavebnictví, tesařství, truhlářství, pro školní výuku, údržby a příležitostně profi výroby. Taktéž je ocení nadšený kutil nebo domácí uživatel. Vhodné pro menší zakázky, montáže, opravy a podobně. Předpokládané maximální využití do 1000 hodin ročně. Při používání v profi nebo řemeslné výrobě je nutné zajistit pravidelný odborný servis.
    3. Profesionální výroba - kategorie produktů s vysokým výkonem a odolnou konstrukcí. Určeno pro používání 2 a více lidí obvykle střední a velké zakázkové výroby, jako jsou truhlárny, výroby nábytku, stavební společnosti, tesařské dílny, odborné školy, údržby a podobně. Produkty v této kategorii ocení i řemeslník nebo zručný kutil. Určeno pro profesionální použití do 1500 hodin ročně. Při používání v profi nebo řemeslné výrobě je nutné zajistit pravidelný odborný servis.
    4. Průmyslová výroba - kategorie produktů s nejvyšším výkonem, odolnou konstrukcí a maximální přesností. Určeno pro používání 6 a více lidí obvykle v sériové výrobě, jako jsou truhlárny, výrobní provozy, výrobní linky. Produkty v této kategorii jsou určeny pro maximální zatížení vícesměnným provozem. Produkty v této kategorii je nutné pravidelně kontrolovat a odborně servisovat. 

    XII.              Ochrana osobních údajů 

    1. Informace o ochraně osobních údajů jsou zde Zásady ochrany osobních údajů

    XIII.            Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 

    1. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.
    2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. 

    XIV.            Závěrečná ustanovení 

    1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.
    2. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.
    3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

     

    Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 24. 10. 2022.