Víte, co skutečně znamenají parametry, které popisují klíčové vlastnosti soustruhu na dřevo? Pokud jste nováčkem ve světě obrábění dřeva, tento stručný přehled vám pomůže porozumět, proč je hmotnost soustruhu důležitým faktorem pro výběr stroje, jaký je rozdíl mezi výškou hrotů nad ložem a točným průměrem nebo co se skrývá pod pojmy vzdálenost mezi hroty, výška hrotů nad suportem a jaký význam má rozsah otáček a výkon motoru. Pojďme si proto představit klíčové parametry, které v sobě zahrnují ty nejdůležitější informace o funkcích a možném použití stroje.

Obsah článku

1) Vzdálenost mezi hroty

2) Výška hrotu nad ložem

3) Hmotnost

4) Rozsah otáček

5) Kužel koníku

6) Kužel a závit vřetene

7) Výkon motoru 

1) Vzdálenost mezi hroty

Toto označení se používá pro určení maximální možné délky obrobku, který je možné na daném soustruhu obrábět. Odpovídá maximální možné délce osy mezi hrotem vřeteníku a upínacím hrotem v koníku. Je třeba brát v úvahu, že v případě montáže jiného upínacího prvku, například sklíčidla, dojde ke zkrácení délky využitelné pro soustružení. Alternativně se pro určení délky obrobku rovněž používá termín točná délka, který se někdy používá jako prosté synonynum pro termín vzdálenost mezi hroty, ale můžeme se použít jako označení, kterým se udává reálná maximální délka obrobku - už po odečtení skutečné šířky upínacích prvků a sklíčidel - a tedy se může lišit od termínu vzdálenost mezi hroty.

Tip! Je třeba brát v úvahu, že v případě montáže jiného upínacího prvku, například sklíčidla, se může maximální délka využitelná pro soustružení zkrátit.

2) Výška hrotu nad ložem

Tento údaj se používá pro jednoduchý výpočet maximálního průměru obrobku. Výška hrotu nad ložem je vzdálenost mezi středem vřetena a horní částí lože soustruhu. Dvojnásobek této hodnoty udává maximální možný průměr obrobku, který může na soustruhu rotovat, aniž by se dotkl lože pod sebou. Ovšem bez započtení výšky suportu, který se pohybuje po loži soustruhu. Maximální možný poloměr obrobku, který je možné soustružit i za použití suportu, udává parametr výška hrotu nad suportem, který bohužel mnoho výrobců v popisu produktu vůbec neuvádí. Casto se alternativně používá i tremín točný průměr nad ložem nebo točný průměr nad suportem, který udává celý průměr obrobku.


3) Hmotnost

Váha soustruhu je velmi důležitý a pozitivní faktor, ale na rozdíl stejně významné tuhosti a odolnosti konstrukce stroje je mnohem snáze měřitelná. Obecně platí, že čím těžší a hmotnější je stroj, tím lépe. Vibrace jsou nejhorším nepřítelem soustružníka. Pokud je obrobek dlouhý nebo nevyvážený, vibrace nelze eliminovat žádným jiným způsobem než hmotností stroje.

4) Rozsah otáček

Dalším zásadním faktorem při soustružení je možnost snadné regulace rychlosti otáček vřetene soustruhu. Nastavení správné rychlosti rotace by mělo vycházet z kombinace typu dřeva a průměru obrobku. Obecně platí, že otáčky by se měly snižovat s nárůstem velikosti obrobku. Při příliš velké rychlosti může docházet až ke spálení dřeva. Rychlost rotace ovlivňuje sílu vibrací, a to zejména u obrobku, který nemá souměrný tvar. Velká rotace znamená i velkou odstředivou sílu, která může způsobit rozlomení obrobku, pokud jsou ve dřevě vady.

 

5) Kužel koníku

Kužel v pinole koníku slouží k hrotovému uchycení konce obrobku nebo při volném soustružení k vyvrtávání otvorů. Pinola koníku bývá vybavena Morseho kuželem. Tento typ uchycení preferován kvůli snadné výměně nástroje a kvůli tomu, že uchycený nástroj je neustále udržován v ose otáčení, čímž je umožněna přesnější práce, než u nástrojů, které jsou připevněna pomocí závitu. Morseho kužel je samosvorný, upnutý nástroj se proto nedá sundat tahem, ale pouze poklepáním na jeho druhý konec.

6) Kužel a závit vřetene

Kužel a závit vřetene slouží rovněž k připevnění upínacích nástojů. Jsou to typizované systémy uchycení, zprostředkovávají použití dalšího vybavení, jako jsou unašeče, pevné a otočné hroty, narážecí pouzdra, lícní desky nebo sklíčidla. Vřeteno bývá nejčastěji vybaveno Morseho kuželem Mk2, případně Mk3. Jako vnitřní závit pro hrotové soustružení na vřetenu převládá M33 x 3,5. Některé soustruhy mají i vnější závity pro čelní soustružení, který může být jiného typu než závit vnitřní. 

7) Výkon motoru 

Výkon motoru patří mezi další důležité faktory, které mohou významně ovlivnit průběh a výsledek soustružení. Výkon by měl být dostatečný pro realizování projektu v závislosti na velikosti obrobku. Zejména u větších a náročnějších projektů, které se blíží limitním možnostem stroje, se může stát, že nedostatečný výkon motoru bude způsobovat zasekávání soustruhu. Výkon motoru by měl zajistit, že práce bude plynule probíhat bez ohledu na nastavenou rychlost otáček a průměr obrobku.